03 Landbouwperikelen

Landbouwverlof was vroeger een felbegeerde manier om de aardappelen uit de grond te krijgen(“te krabben”) en meester Veldhuizen zond de ouders hiervoor het volgende schrijven, waarop hij nogal uiteenlopende reacties kreeg.

Geachte ouders,
Gaarne verneem ik van u, of uw zoon/dochter aardappelverlof nogdig heeft.In verband met een schrijven van den Inspecteur wijs ik u ter nog eens nadrukkelijk op, dat verlof alleen maar mog worden gegeven wanneer dit werkelijk nodig is en dan nog maar uitsluitend voor landbouwwerkzaamheden.Dus b.v. niet, om Moeder eens 14 dagen te helpen.Er zal dit jaar streng op worden toegezien!Vrijdag begint de vacantie, welke 14 dagen duurt.In die 14 dagen kunnen velen klaarkomen.In het belang van Uw kind en Uzelf, doch ook in ‘t belang van de school, raad ik u aan, vraag geen verlof, wanneer het niet hoogst noodzakelijk is.Dan voorkomt U moeilijkheden.

M.Veldhuizen

Antwoorden

Meester
Daar wij vooruit niet kunnen zeggen wat het weer worden zal in de veertien dagen vacantie achten wij het noodzakelijk dat Willem aardappelverlof krijgt.Zooals u zelf wel weet houden wij de jongen niet anders thuis dan hoogst noodzakelijk is.

Meester wij wilden graag dat Johan landbouwverlof kreeg.Als we dan klaar zijn komt hij weer in school!

Mijnheer
Gaarne hadden we aardappelverlof voor Willem en Hendrik als het niet noodig is zullen we ze wel naar school sturen.

Henkie moet veertien dagen aardappelverlof hebben wandt het is er noodig als het eerder gedaan is als het verlof om is kompt hij dadelijk weer in school.

Meneer Veldhuizen
Ik zou graag hebben dat Graats 14 dagen aardappelverlof kreeg.Wegens ik zelf niet kan om mijn mond, en mijn man is alleent niet vertrouwt maar zoo gou we ze der uit hebben zal ik hem direct weer sturen.

In verband met u schrijven wensch ik voor mijn zoon Johan aardappelverlof hoe lang weet ik precies niet als ij hem missen kunnen komt hij zoo gauw mogelijk terug.

Mag onze zoon Alstublieft 14 dagen landbouwverlof

Jan moet er nog 14 dagen bij hebben.

Geachte Heer Hoof der School
Als het kan hat ik graag voor Grietha
Aardappelverlof
Ik verzoek u nog beleeft om 14 dagen verlof
voor de aardappels we hebben alles nog in de
grond zitten moeder en de Kinderen moeten
ze er uit maken.